REGULAMIN IMPREZY
"IV Edycja SWAR - Festiwal Słowian pod Ślężą”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. „III Edycja SWAR – Festiwal Słowian pod Ślężą”, zwana dalej Festiwalem lub Imprezą, odbywa się w dniach 5-7 lipca 2019 roku na terenie Domu Turysty „Pod Wieżycą”,
Armii Krajowej 13, 55-050 Sobótka.

2. Organizatorami Festiwalu są: Ślężański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce; Dom Turysty „Pod Wieżycą”; Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Słowiańskiej JAWIA.

3. Festiwal jest Imprezą darmową oraz otwartą.

4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Festiwalu będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

1. Każdy Uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatorów, Wolontariuszy oraz osób odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas Imprezy.

2. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego Organizator może wezwać Uczestnika Festiwalu do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w Imprezie wezwać Uczestnika do opuszczenia przez niego terenu Imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.

3. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
-broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
-materiałów wybuchowych,
-wyrobów pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych,
-środków odurzających lub substancji psychotropowych.

4. W trakcie pokazów walk rekonstruktorów wczesnośredniowiecznych Uczestników obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych przez Organizatorów, Wolontariuszy oraz osób z zespołu rekonstrukcji historycznej, celem zachowania bezpieczeństwa Uczestników.

5. Uczestnicy Festiwalu mają możliwość bezpłatnego rozbicia własnego namiotu, celem nocowania w nim, na terenie Festiwalu w miejscach wyznaczonych przez Organizatorów.

6. Uczestnicy Festiwalu mogą nocować także w schronisku Dom Turysty pod Wieżycą. Nocleg ten jest płatny, liczba miejsc noclegowych w schronisku jest ograniczona. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Schroniska: http://www.podwiezyca.com.pl/.

7. Większość atrakcji oferowanych przez Festiwal jest bezpłatna. Wyjątkiem jest część warsztatów, które wraz z cenami, wyszczególnione zostaną w harmonogramie Imprezy opublikowanym na stronie internetowej Festiwalu: http://swar.pl/.

8. Psy mogą przebywać na terenie Imprezy jedynie na smyczy i w kagańcu, pod opieką właścicieli.

9. Właściciele psów są bezwzględnie zobligowaniu do sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta.

10. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na terenie Imprezy.

 

III.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną oraz prawną za szkody wyrządzone przez niego: na terenie gdzie odbywa się Impreza, w stosunku do innych jej Uczestników, oraz za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.

2. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo i porządek.

4. Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny on-line w wydarzeniu „SWAR 2019- IV edycja festiwalu Słowian” opublikowanym na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/events/353327005276993/ , na stronie internetowej Festiwalu: http://swar.pl/ oraz dostępny będzie do wglądu na miejscu w trakcie trwania Imprezy.

Plik PDF do pobrania: