REGULAMIN IMPREZY
"Dni Słowian i kultury dawnej pod Ślężą w miejscowości Sobótka”

REGULAMIN IMPREZY

,,Dni Słowian i kultury dawnej pod Ślężą w miejscowości Sobótka”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. „Dni Słowian i kultury dawnej pod Ślężą w miejscowości Sobótka”, zwana dalej Festiwalem lub Imprezą, odbywa się w dniach 5-7 lipca 2019 roku na terenie Domu Turysty „Pod Wieżycą”, ul.  Armii Krajowej 13, 55-050 Sobótka oraz terenach przyległych udostępnionych przez Urząd Miasta i Gminy Sobótka, oznaczonych jako:
  10 AM-31 i 12/7 AM-29.

 2. Organizatorami Festiwalu są: Ślężański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce; Dom Turysty „Pod Wieżycą”; Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Słowiańskiej JAWIA.

 3. Festiwal jest Imprezą darmową oraz otwartą.

 4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Festiwalu będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza.

 

II.    ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

 1. Każdy Uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń
  i zarządzeń Organizatorów, Wolontariuszy oraz osób odpowiedzialnych za ochronę
  i bezpieczeństwo podczas Imprezy.

 2. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego Organizator może wezwać Uczestnika Festiwalu do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w Imprezie wezwać Uczestnika do opuszczenia przez niego terenu Imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.

 3. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

 1. broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,

 2. materiałów wybuchowych,

 3. wyrobów pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych,

 4. środków odurzających lub substancji psychotropowych.

 1. W trakcie pokazów walk rekonstruktorów wczesnośredniowiecznych Uczestników obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych przez Organizatorów, Wolontariuszy oraz osób z zespołu rekonstrukcji historycznej, celem zachowania bezpieczeństwa Uczestników.

 2. Uczestnicy Festiwalu mają możliwość bezpłatnego rozbicia własnego namiotu, celem nocowania w nim, na terenie Festiwalu w miejscach wyznaczonych przez Organizatorów. Liczba miejsc namiotowych jest ograniczona; Organizatorzy nie gwarantują miejsca namiotowego.

 3. Uczestnicy Festiwalu mogą nocować także w schronisku Dom Turysty pod Wieżycą. Nocleg ten jest płatny, liczba miejsc noclegowych w schronisku jest ograniczona. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Schroniska: http://www.podwiezyca.com.pl/.

 4. Większość atrakcji oferowanych przez Festiwal jest bezpłatna. Wyjątkiem jest część warsztatów, których ceny będą udostępniane do informacji poprzez wykonawców warsztatów.

 5. Psy mogą przebywać na terenie Imprezy jedynie na smyczy, pod opieką właścicieli. W przypadku psów dużych i agresywnych wymagane jest również zastosowanie kagańców.

 6. Właściciele psów są bezwzględnie zobligowani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta.

 7. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na terenie Imprezy.

 8. Zabrania się rozpalania ognisk i grilli bez wiedzy i słownej lub pisemnej zgody Koordynatora.

 9. Uczestnicy i goście Festiwalu zobligowani są do sprzątania śmieci i wyrzucania ich w miejscach do tego wyznaczonych. 

 10. Uczestnicy Festiwalu zobligowani są do korzystania z udostępnionych mobilnych toalet w sytuacji wystąpienia potrzeb fizjologicznych.

 

III.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną oraz prawną za szkody wyrządzone przez niego: na terenie gdzie odbywa się Impreza, w stosunku do innych jej Uczestników, oraz za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.

 2. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych
  za bezpieczeństwo i porządek.

 4. Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny on-line w wydarzeniu „Dni Słowian i kultury dawnej pod Ślężą w miejscowości Sobótka” opublikowanym na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/events/353327005276993/ , na stronie internetowej Festiwalu: http://swar.pl/ oraz dostępny będzie do wglądu na miejscu w trakcie trwania Imprezy.